Spis treści

03 | Jak mądrze zacząć budować MVP?

Zegar 10 min czytania

Wstęp

Jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie  poruszyliśmy  do tej pory tematu dotyczącego mierzenia i implementacji MVP, to w tym rozdziale spieszymy z odpowiedzią.  Otóż, chcieliśmy Was jeszcze chwilę zatrzymać przy bardzo istotnym zagadnieniu, jakim jest priorytetyzacja funkcjonalności, które ostatecznie wchodzą w zakres MVP. Priorytetyzacja jest kluczową aktywnością w ustalaniu, które funkcjonalności będą kluczowe dla użytkowników na etapie MVP. Z biznesowego punktu priorytetyzacja pozwala unikać kosztów na rozwijaniu obszarów produktowych, które nie są niezbędne na tym etapie. 

Dodatkowo, podzielimy się z Wami również ciekawą koncepcją, która pomaga pozyskać klientów już na wstępnym etapie implementacji MVP.

Zaciekawieni? Szczegóły poniżej.

Jak ustalić priorytety (…)

Poprzedni rozdział poświęciliśmy na przekonanie Was, że nie warto rozpoczynać tworzenia MVP bez odpowiedniego przygotowania oraz zebrania informacji od grupy docelowej oraz badania rynku. Powiedzieliśmy również o tym, czym grozi brak walidacji idei oraz potencjału na jej monetyzację. Teraz skupimy się natomiast na określeniu od czegozacząć tworzenie zakresu MVP i jak to zrobić oraz zasygnalizujemy na co powinno się  uważać w początkowej fazie  wdrażania MVP.

Czym jest “pułapka przedwczesnej optymalizacji”?

Pułapka przedwczesnej optymalizacji odnosi się do tendencji do poświęcania zbyt wiele czasu i zasobów na optymalizację funkcji, które mogą nie być kluczowe dla głównej funkcjonalności produktu. Kiedy skupiasz się na optymalizacji produktu na zbyt wczesnym etapie rozwoju, możesz w efekcie zmarnować czas, zasoby i opóźnić jego wejście na rynek.

Pułapka przedwczesnej optymalizacji może wpłynąć na proces rozwoju produktu na kilka sposobów. Poniżej wskazaliśmy kilka skutków tej pułapki oraz ich wpływ na dalszy rozwój produktu.

 • Opóźnienie czasu wprowadzenia na rynek wpływa na zdolność do zdobycia udziału w rynku i skutecznego konkurowania z innymi produktami.
 • Zwiększone koszty rozwoju mogą warunkować wysokość ceny rynkowej i utrudniać osiągnięcie rentowności.
 • Nadmiernie skomplikowane produkty – może to wpłynąć na budowanie lojalności oraz retencję użytkowników. Zbyt złożony produkt, może utrudnić efektywną realizację celów użytkownikom.
 • Niski poziom doświadczenie użytkownika –  zbyt złożony interfejs użytkownika, który jest trudny w nawigacji i użytkowaniu, co może prowadzić do słabego doświadczenia i wpływać na utrzymanie klienta.
 • Niezbadane tezy – możesz przyjąć założenia dotyczące produktu i grupy docelowej, które są niezwalidowane. Skutkuje to stworzeniem produktu nie spełniającego potrzeb grupy docelowej lub nie rozwiązującego skutecznie jej problemów.

  Ciekawym przykładem przedwczesnej optymalizacji oraz rozwinięcia funkcjonalności, która okazała się zbyt rozbudowana i niepotrzebna po wdrożeniu, było wprowadzenie opcji tworzenia kręgów znajomych na platformie społecznościowej Google Plus (ang. friends circles). W przeciwieństwie do konkurencyjnego Facebooka, gdzie znajomość przez portal zawierało się obustronnie, przez wysłanie i potwierdzenie zaproszenia do znajomych, w Google Plus można było dodać znajomych jednostronnie (Ty dodajesz kogoś, ale ktoś już Ciebie nie). Co ciekawe, nowych znajomych dodawało się do różnych kręgów np. znajomych, rodziny, grup zainteresowań etc. W praktyce oznaczało to, że dostawało się powiadomienia o postach osób z grupy do której zostało się jednostronnie przyjętym (bezwzględu na to, czy do tej grupy chciało się należeć czy też nie). Funkcjonalność ta do dziś jest uważana jako jeden z powodów porażki Google Plusa na rynku social mediów.

  Aby uniknąć pułapki przedwczesnej optymalizacji, ważne jest, aby ustalić priorytety zakresu MVP i skupić się na budowaniu istotnych funkcji, które spełniają potrzeby docelowych odbiorców.
  Oto kilka wskazówek:

  • Ustalenie priorytetów rozwoju funkcji, które rozwiązują problemy docelowych odbiorców. Pomaga to zminimalizować koszty rozwoju i upewnić się, że dostarczany produkt spełnia potrzeby użytkowników.
  • Ustalenie realistycznych ram czasowych w znacznym stopniu pozwala uniknąć pułapki przedwczesnej optymalizacji. Ważne jest, aby zrównoważyć czas poświęcony na rozwój nowych funkcji z czasem przeznaczonym na  usprawnianieistniejących. W całym tym procesie nie wolno zapominać o zgodności z ogólnym celami produktu. 
  • Świadomość, kiedy przestać optymalizować. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy przestać optymalizować i wypuścić produkt na rynek. Osoba odpowiedzialna za produkt, musi być w stanie zrównoważyć potrzebę optymalizacji z potrzebą wprowadzenia produktu na rynek.
  • Zapanowanie nad perfekcjonizmem. Dążenie do doskonałości jest powszechną pułapką twórców oprogramowania, należy jednak pamiętać, że żaden produkt nigdy nie jest naprawdę doskonały. Trzeba umieć znaleźć kompromis pomiędzy optymalizacją, pracą koncepcyjną, a czasem poświęconym na wdrażanie produktu na rynek. Nie można pozwolić, aby perfekcjonizm stał się barierą na przed wypuszczeniem produktu na rynek celem uzyskania cennych opinii użytkowników.

   Podsumowując, pułapka przedwczesnej optymalizacji może wpłynąć na koszty wprowadzenia rozwiązaniana rynek, doświadczenie użytkownika i ogólny sukces produktu. Możesz jej uniknąć prowadząc badania, testując produkt na różnych etapach, ustalając harmonogram rozwoju MVP (którego później będziesz przestrzegał) oraz ustalając priorytety dotyczące zakresu MVP i skupiając się na budowaniu kluczowych funkcji, które zaspokoją potrzeby docelowych odbiorców. Z pozoru może to wydawać się sporą inwestycją, jednak w obliczu strat wynikających z  zaprogramowania nieefektywnych rozwiązań jest to stosunkowo niski  koszt, głównie czasowy.

   Z czego składa się proces priorytetyzacji?

   Krok 1: Określenie celów produktowych

   Zanim zaczniesz nadawać priorytety funkcjom, musisz zdefiniować cele swojego produktu. Jaki problem rozwiążesz za użytkowników? Jakie są kluczowe metryki, które chcesz mierzyć? Jaka jest Twoja ogólna wizja produktu? 

   Na wstępie powinieneś móc określić konkretny problem, którego doświadcza obecnie Twoja grupa docelowa. Kiedy już go zidentyfikujesz, pomyśl o celach, które chcesz osiągnąć za pomocą swojego produktu. Posiadanie jasnych wytycznych pomoże Ci podjąć lepsze decyzje w dalszej fazie budowania strategii produktu. Cele powinny dać się określić przy pomocy ilościowych oraz jakościowych wskaźników, takich jak np. zaangażowanie użytkowników, retencja klientów, czy wzrost przychodów, ale o tym powiemy sobie więcej w  kolejnym rozdziale. Na koniec rozważ swoją ogólną wizję produktu. Co chcesz, aby Twój produkt osiągnął w dłuższej perspektywie? Jaka jest twoja misja?

   Krok 2: Określenie najważniejszych funkcji

   Po zdefiniowaniu celów produktu, nadszedł czas na określenie kluczowych funkcji. W przypadku,  budowania strony e-commerce będą nimi: możliwość dodawania produktów do koszyka i proces finalizacji zakupu.

   Aby określić cechy kluczowe dla Twojego produktu, zacznij od zastanowienia się nad problemem, który rozwiązujesz dla swoich użytkowników. Jakie są niezbędne funkcjonalności, aby użytkownicy mogli bez większych trudności rozwiązać problem? Te funkcjonalności powinny być fundamentem Twojego produktu i stanowić podstawę MVP. 

   Na tym etapie pomocne mogą się okazać metody ułatwiające empatyzację z przyszłymi użytkownikami np. proto-persony, persony, historie użytkowników (ang. User stories) lub mapa empatii. Historie użytkowników (ang. User stories) to konteksty, które opisują, jak użytkownik będzie wchodził w interakcję z Twoim produktem, aby osiągnąć określony cel. Persony natomiast to uśredniony obraz Twoich przyszłych użytkowników, ilustrujący przekrój docelowych odbiorców i ich potrzeby.

   Krok 3: Uporządkowanie funkcji według wartości i złożoności

   Po zidentyfikowaniu niezbędnych funkcji, nadszedł czas, aby uporządkować pozostałe według wartości i złożoności. Wartość odnosi się do potencjalnego wpływu, jaki dana funkcja będzie miała na Twoich użytkowników i Twój biznes. Złożoność natomiast dotyczy wysiłku wymaganego do wdrożenia danej funkcjonalności. 
   W pierwszej kolejności powinieneś skupić się na funkcjach o wysokiej wartości i niskiej złożoności, a następnie na funkcjach o wysokiej wartości i wysokiej złożoności.
   Jeśli chcesz uszeregować funkcje według wartości, zacznij od zastanowienia się nad celami, które chcesz osiągnąć za pomocą swojego produktu – które funkcje pomogą Ci je osiągnąć? 
   Pomóc w tym może użycie modelu Kano, który ułatwi ustrukturyzowanie wartość poszczególnych funkcji. 
   Model dzieli funkcje na trzy kategorie: 

   • podstawowe, to cechy, których oczekują użytkownicy i które nie wnoszą wartości dodanej
   • wydajnościowe czyli te, które poprawiają ogólne doświadczenie użytkownika,
   • wyróżniające to cechy, które zaskakują i zachwycają użytkowników oraz stanowią punkt wyróżniający (ang. Point of difference) Twój produkt na tle konkurencji.

   Aby uporządkować cechy według złożoności, należy wziąć pod uwagę wysiłek potrzebny do wdrożenia każdej z nich. Obejmuje to czas, zasoby oraz wymaganą wiedzę techniczną. Możesz użyć narzędzi takich jak mapa drogowa produktu (ang. Product Roadmap) w celu wizualizacji czasochłonności każdej funkcji i nadaniu im odpowiednich priorytetów w kontekście kolejności wdrożenia.

   Krok 4: Uwzględnienie opinii użytkowników i trendów rynkowych

   Ważne jest, aby nadawać priorytety funkcjom na podstawie wartości i złożoności, ale tak jak ustaliliśmy we wcześniejszym rozdziale przede wszystkim należy wziąć pod uwagę opinie użytkowników i trendy rynkowe. 

   Użytkownicy są najlepszym źródłem informacji zwrotnej na temat tego, jakich funkcji potrzebują i jakie będą niezbędne do rozwiązania ich problemu.

   Powinieneś również śledzić poczynania konkurencji i pojawiające się nowe technologie. Przeanalizuj doniesienia z rynku, aby zidentyfikować pojawiające się trendy i zobaczyć, jak Twój produkt plasuje się w szerszym kontekście rynkowym oraz technologicznym.

   Krok 5: Rozwijaj, udoskonalaj i iteruj

   Ustalanie priorytetów zakresu MVP nie jest procesem jednorazowym. Należy być przygotowanym na iterację i aktualizację priorytetów w miarę otrzymywania informacji zwrotnych od użytkowników i ewolucji rynku. W trakcie budowania i wdrażania MVP należy zbierać dane o zachowaniu i zaangażowaniu użytkowników, aby móc podejmować decyzje o wyborze kolejnych i zmiany wdrażanych funkcji.

   Aby rozpocząć identyfikację obszarów do poprawy, należy zacząć od analizy danych zebranych od użytkowników. Może to obejmować takie wskaźniki jak zaangażowanie użytkowników, retencja klientów i współczynnik konwersji. Obserwuj jakiemu obszarowi Twojego produktu użytkownicy poświęcają najwięcej czasu iszukaj odpowiedzi dlaczego tak jest. Identyfikuj na podstawie obserwacji oraz testów z użytkownikami wąskie gardła procesu, czyli miejsca utrudniające wykonywanie zadań użytkownikom.

   Testy użyteczności są obowiązkową aktywnością, jeśli chcemy zebrać dane które pozwolą nam podjąć właściwe decyzje podczas dalszego rozwoju produktu. Rozważ wdrożenie platformy analitycznej, takiej jak Google Analytics lub Mixpanel, która pomoże Ci śledzić zachowania użytkowników i zbierać cenne dane.

   Wreszcie, obserwuj rynek i konkurencję. Wraz z pojawieniem się nowych technologii i zmianą zachowań użytkowników, może zaistnieć potrzeba modyfikacji w strategii produktu, aby pozostać w grze. Szukaj możliwości wyróżnienia swojego produktu na tle konkurencji poprzez oferowanie unikalnych funkcji lub doświadczeń, które rozwiązują rzeczywiste problemy użytkowników.

   Czym jest MoSCow i jak za jego pomocą znaleźć właściwe minimum?

   Czym jest MoSCoW?

   Metoda MoSCoW jest techniką ustalania priorytetów stosowaną w zarządzaniu projektami i rozwojem produktów. Jest to skrót od Must have, Should have, Could have i Won’t have. Metoda ta pomaga nadać priorytet funkcjom produktów cyfrowych na podstawie ich ważności oraz określić, które funkcje są niezbędne dla sukcesu produktu.

   Funkcje obowiązkowe (ang. Must-Have Features)

   Są to funkcje, których potrzebuje grupa docelowa, aby rozwiązać problemy i zaspokoić potrzeby przy pomocy produktu. Funkcje obowiązkowe nie podlegają dyskusji, a zakres wdrożenia MVP powinien obejmować je wszystkie. Podczas identyfikacji funkcji obowiązkowych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę najważniejszy problem jaki produkt ma rozwiązywać za docelowych odbiorców. Są to funkcje, których obecność lub brak bezpośrednio wpłyną na sukces produktu ich priorytet jest najwyższy.

   Funkcje, które MVP powinno zawierać (ang. Should-Have Features)

   Są to funkcje, które poprawią doświadczenie użytkownika i sprawią, że produkt będzie bardziej atrakcyjny dla docelowych odbiorców. Funkcje, które powinny być uwzględnione w MVP, jeśli czas i zasoby na to pozwalają.

   Identyfikując tę grupę funkcji, zastanów się, które z nich sprawią, że doświadczenie użytkownika będzie bardziej koherentne i przyjemniejsze. 

   Funkcje, które mogą zostać wdrożone w MVP (ang. Could-Have Features)

   Są to funkcje, które byłoby dobrze mieć, ale nie wpłyną znacząco na finalny sukces Twojego produktu. Mogą one zostać dodane w późniejszym etapie procesu rozwoju produktu, kiedy najistotniejsze funkcje zostaną już wdrożone i przetestowane.

   Funkcje, których nie warto wdrażać w MVP (ang. Won’t-Have Features)

   Są to funkcje, które nie są konieczne lub nie są wykonalne w ramach budżetu i czasu na etapie MVP.

   Podczas określania tej grupy funkcji należy rozważyć, które są niezbędne i mogą zostać dodane w późniejszym etapie procesu rozwoju produktu przy dodatkowym budżecie. Te funkcje mogą być wartościowe, ale nie są konieczne dla sukcesu MVP.

   Jak wykorzystać MoSCoW podczas tworzenia MVP?

   Metoda MoSCoW jest bardzo skutecznym narzędziem w określaniu właściwego minimum dla MVP. Poprzez kategoryzację cech na must-have, should-have, could-have i won’t-have, upewniamy się, że MVP zawiera wszystkie niezbędne funkcje stanowiące o potencjale i wartości produktu, przy jednoczesnym minimalizowaniu niepotrzebnej złożoności i kosztów.

   Używając metody MoSCoW, zacznij od zidentyfikowania wszystkich możliwych funkcji. Następnie pokategoryzuj je na must-have, should-have, could-have i won’t-have na podstawie ich ważności – wykorzystując dotychczasowo zebrane dane dotyczące problemów użytkowników oraz rynku. Tym sposobem będziesz mógł w prosty sposób określić właściwe priorytety funkcji, które są najbardziej istotne dla sukcesu produktu i stworzyć plan rozwoju.

   Używając MoSCoW należy pamiętać, że ważność funkcji może się zmieniać w czasie. Wraz z rozwojem produktu i zmianą potrzeb odbiorców, może zaistnieć potrzeba zmiany sposoby działania poszczególnych funkcji.

   Unikaj dodawania funkcji, które mogą być ze sobą sprzeczne lub ich wspólne działanie wprowadzi użytkowników w zakłopotanie – spójrz na dodane do poszczególnych grup funkcje, jak na działający synergicznie organizm. Utrzymanie MVP prostym i łatwym w użyciu zwiększy jego szanse na sukces.

   (…) by zarobić.

   Zwaliduj potencjał biznesowy swojego pomysłu

   Jak już ustaliliśmy wczesna  walidacja ma kluczowe znaczenie w określeniu, czy produkt odniesie sukces, czy też nie. Etap ten polega na testowaniu założeń i walidacji pomysłów przed zainwestowaniem czasu i środków w budowę pełnowymiarowego produktu. Słyszeliście kiedyś o modelu demo-sell-build autorstwa Ash Maurya? Jeśli nie, zapraszamy do czytania dalej. Jeśli tak… zapraszamy do zapoznania się z naszymi przemyśleniami, dotyczącymi modelu w kontekście priorytetyzacji 🙂

   Czym jest koncepcja demo-sell-build?

   Koncepcja demo-sell-build to model opracował Ash Maurya, założyciel Leanstack oraz autor książek „Running Lean” i „Scaling Lean”. Model ten składa się, jak sama nazwa wskazuje z trzech etapów: zademonstruj (ang. demo), sprzedaj (ang. sell) i buduj (ang. build). Każdy z etapów ma za zadanie sprawdzić inny aspekt pomysłu na produkt, dzięki czemu możemy upewnić się, że budujemy coś, czego potrzebują docelowi odbiorcy.

   Etap demonstracyjny (ang. demo)

   Etap demo to przede wszystkim testowanie pomysłu na produkt i weryfikacja założeń. Na tym etapie tworzymy prosty prototyp lub demo swojego produktu i pokazujemy go potencjalnym klientom. Celem jest zebranie opinii i sprawdzenie założeń dotyczących potrzeb i bolączek docelowych odbiorców.

   Aby stworzyć skuteczne demo, ważne jest, aby było ono proste i skupione na najważniejszych funkcjach. Używaj tanich oraz łatwo edytowalnych metod, takich jak szkice czy makiety, aby stworzyć wizualną reprezentację swojego produktu. Dzięki temu będziesz mógł przetestować swój pomysł minimalizując poświęcony czas, pieniądze i zasoby.

   Etap demo można zasilić danymi wykorzystując pasujące do kontekstu metody badawcze – takie jak wywiady z klientami, ankiety i grupy fokusowe. Niezależnie od tego, którą metodę wybierzesz, celem jest zebranie opinii na temat Twojego demo i określenie, czy potencjalni klienci są zainteresowani Twoim pomysłem na produkt.

   Etap sprzedaży (ang. sell)

   Istotą etapu jest weryfikacja, czy Twój pomysł na produkt ma realny potencjał rynkowy. Na tym etapie możesz stworzyć landing page lub  materiały marketingowe i zacząć promować swój produkt wśród potencjalnych klientów. Celem jest zebranie zamówień wstępnych lub zobowiązań od klientów, zanim zainwestujesz czas i środki w budowę MVP produktu.

   Badając zainteresowanie skup się na korzyściach swojego produktu, a nie na jego cechach. Stwórz atrakcyjną stronę docelową z jasnym wezwaniem do działania (ang. Call to Action), które przekona w przyszłości potencjalnych klientów do zakupu produktu.

   Etap sprzedaży może być prowadzony na różne sposoby. Możesz wykorzystać kampanie e-mailowe, reklamy w mediach społecznościowych, a nawet kampanie crowdfundingowe. Kluczem jest wykorzystanie narzędzi marketingu cyfrowego do promocji swojego produktu i sprawdzenia, czy istnieje na niego realne zapotrzebowanie rynkowe.

   Etap budowania, tworzenia (ang. build)

   Etap budowania jest ostatnim etapem koncepcji demo-sell-build. Podczas tego etapu wykorzystujesz informacje zwrotne, dane zebrane w fazie demonstracji oraz sprzedaży i używasz ich do zbudowania MVP produktu. Celem jest zbudowanie MVP, który zaspokoi potrzeby docelowych odbiorców i spełni obietnice złożone na etapie sprzedaży.

   Korzyści płynące z modelu demo-sell-build:

   • Minimalizacja ryzyka: Testując swoje założenia i zbierając informacje zwrotne na etapie demo i sell, minimalizujesz ryzyko inwestycji w budowę produktu, którego nikt nie będzie chciał.
   • Oszczędność czasu i pieniędzy: Budując prosty prototyp na etapie demo i testując rynek na etapie sell, możesz uniknąć inwestowania czasu i pieniędzy w budowę produktu, zanim dowiesz się, czy ma on rzeczywisty potencjał rynkowy.
   • Lepsze dopasowanie produkt-rynek: Zbierając informacje zwrotne oraz dane na etapach demo i sell, upewniasz się, że budujesz produkt, który dostarcza prawdziwą wartość.

   Proste równanie, jak skalować MVP

   Skalowanie MVP nie należy do najprostszych zadań, dlatego w kolejnej części opowiemy o metodzie 10X Product Launch, która upraszcza w znaczącym stopniu myślenie o wprowadzeniu produktu na rynek. Poza swoją działalnością jako autor książek, Ash Maurya opracował , strategię 10X Product Launch Strategy, której założenia koncentrują się na konieczności przeanalizowania w pierwszej kolejności najbardziej ryzykownych części produktu, a następnie stosowaniu etapowego wdrażania kolejnych funkcjonalności w celu zminimalizowania ryzyka.

   10X Product Launch to metodyka, która wyznacza ścieżkę systematycznego radzenia sobie z trzema rodzajami ryzyka: ryzyko produktu, ryzyko klienta i ryzyko rynkowe. Pierwszym krokiem jest nadanie priorytetu poznaniu najbardziej ryzykownych części produktu.

   Ryzyko związane z produktem – uzyskanie właściwego produktu

   Krok ten jest dokładnie tym o czym pisaliśmy we wcześniejszej części rozdziały, tj.:  

   • zminimalizowanie ryzyka produktowego poprzez upewnienie się, że rozwiązujemy właściwy problem – wywiady identyfikujące potrzeby oraz analiza 
   • zdefiniowanie najmniejszego rozwiązania, które może rozwiązać ten problem (nasze MVP)
   • walidacja MVP poprzez demo/ prototyp – komunikowanie unikalnej propozycji wartości (ang. unique value proposition)

   Ryzyko klienta – budowanie kanałów dotarcia

   Drugim krokiem jest zminimalizowanie tzw. „ryzyka klienta” dzięki zaplanowaniu kanałów, poprzez które będziemy chcieli dotrzeć do przyszłych klientów. Zacznij od określenia charakterystyki grupy pierwszych użytkowników (ang. early adopters), którzy potrzebują twojego produktu od zaraz. Najpierw warto zaplanować kanały wychodzące (komunikacja skierowana do potencjalnego klienta), przy równoczesnym myśleniu o strategii rozwijania kanałów przychodzących (kanały dotarcia potencjalnego klienta do nas).

   Kanały wychodzące mogą obejmować takie metody jak bezpośredni kontakt, cold mailing lub marketing w mediach społecznościowych. Do kanałów przychodzących zaliczymy optymalizację pod kątem silnika wyszukiwarek (SEO), marketing treści lub marketing referencyjny.

   Ryzyko rynkowe – budowanie rentownego biznesu

   Przeanalizuj bezpośrednią konkurencję oraz alternatywne produkty oferujące zbliżone funkcjonalności pod kątem komunikacji, wyróżników oraz strategii cenowych. Dowiedz się, jaka jest wrażliwość kosumentów na ceny konkurencji badając, co mówią klienci (zobowiązania słowne), a następnie co robią (wzorzec behawioralny). Na podstawie zebranych informacji stwórz strategię cenową i zoptymalizuj strukturę kosztów, aby model biznesowy był rentowny (chwilowo jeszcze  na papierze). 

   Strategia 10X Product Launch polega na zwiększaniu skali wprowadzenia produktu na rynek w sposób logarytmiczny (10x), aby zapewnić, że najbardziej krytyczne problemy zostaną zaadresowane w pierwszej kolejności. W przeciwieństwie do tzw. prywatnej bety (ang. private beta), w której produkt w pierwszej odsłonie prezentowany jest tylko wąskiej, wyselekcjonowanej grupie osób, w 10X Product Launch Strategy priorytetowo traktuje się potrzebę zademonstrowania silnej wiary w sukces produktu oraz dostępność produktu dla szerszego grona użytkowników.

   Etap 1: Wykorzystanie wywiadów do pozyskania 10 wczesnych klientów (ang. early adopters)

   Pierwszy etap polega na zrekrutowaniu 10 klientów, którzy potrzebują Twojego produktu. Stwórz stronę opowiadającą dokładnie o problemie, który chcesz rozwiązać oraz unikalnej wartości, którą chcesz dostarczyć i zbierz adresy e-mail osób zainteresowanych. Przeprowadź wywiady, aby zidentyfikować dokładnie ich potrzeby oraz dopasować zakres MVP do ich preferencji. MVP powinno być tak dopasowane, że wcześni klienci (ang. early adopters) zadeklarują, że zapłacą niemal od pierwszego dnia wdrożenia.

   Zbuduj MVP oraz sprawdź, czy spełnia ono Twoje założenia UVP (ang. Unique Value Proposition). Następnie ulepszaj je do momentu, w którym 10 wczesnych klientów, będzie usatysfakcjonowanych i chętnych do dalszego płacenia za produkt.

   Etap 2: Wykorzystaj listę e-mailową, aby znaleźć kolejnych 100 klientów

   Drugi etap polega na wykorzystaniu listy e-mailowej do znalezienia następnych 100 klientów. W uzupełnieniu listy 100 przyszłych klientów mogą Ci również pomóc aktualni klienci np. poprzez marketing szeptany, polecając Cię znajomym, rodzinie. Zaplanuj wywiady dotyczące problemów zapisanych na liście potencjalnych klientów. Następnie zbierz referencje klientów/case studies i zacznij budować stronę internetową o charakterze marketingowym. Na tym etapie możesz również rozpocząć analizę pełnego cyklu życia Twoich dotychczasowych klientów.

   Do analizy możesz wykorzystać model AAARR (ang. Acquisition, Activation, Retention, Referral oraz Revenue). Jest on powszechnie stosowany do analizy i optymalizacji doświadczenia użytkowników w produktach cyfrowych. Każdy z pięciu etapów AARRR reprezentuje inny aspekt doświadczenia użytkownika:

   • Akwizycja: Jak użytkownicy odkrywają Twój produkt?
   • Aktywacja: Jakie działania podejmują użytkownicy, aby zacząć korzystać z Twojego produktu?
   • Retencja: Jak sprawić, by użytkownicy byli zaangażowani i wracali do Twojego produktu?
   • Polecenie: Jak zachęcasz użytkowników do zapraszania innych do korzystania z Twojego produktu?
   • Przychody: Jak zarabiasz na swoim produkcie?

   AARRR ułatwia zidentyfikowanie obszarów do poprawy oraz pomaga w optymalizacji strategii sprzedaży. Wróć do nas za jakiś czas, dowiesz się więcej o AARRRw kolejnym rozdziale.

   Etap 3: Wykorzystaj stronę internetową do pozyskania kolejnych 1000 klientów

   Użyj swojej strony, do zebrania danych kontaktowych do kolejnych 1000 klientów, możesz to zrobić np. poprzez ograniczony dostęp do informacji tylko dla zarejestrowanych użytkowników i magnet leady.

   Na tym etapie warto wykorzystać wzorce zachowań i preferencje istniejących klientów do ponownej optymalizacji strategii cenowej oraz przeanalizować które obszary obsługi klienta można zautomatyzować, aby uniknąć problemów związanych z dalszym skalowaniem.

   Etap 4: Zbuduj swój „silnik wzrostu” dla kolejnych 10 000 klientów

   Czwartym i ostatnim etapem jest zbudowanie silnika wzrostu dla kolejnych 10 000 klientów. Testuj nowe kanały pozyskiwania klientów i optymalizuj strukturę kosztów. Analizuj lejek AARRR, pod kątem maksymalizacji konwersji i upewnij się, że osiągnąłeś dopasowanie produktu do potrzeb pozyskanych klientów w satysfakcjonującym stopniu.

   Podsumujmy korzyści:

   • Duża dawka wiedzy w krótkich pętlach czasowych
   • Redukcji ryzyka na każdym etapie wprowadzania produktu na rynek
   • Koncentracja na kliencie – priorytetowe traktowanie klientów i stopniowe budowanie ścieżek kontaktu do klientów
   • Efektywne skalowanie dzięki dopasowaniu produktu do potrzeb małej liczby klientów i stopniowego skalowania się do większych liczb
   • Przejrzysty proces identyfikacji obszarów do poprawy oraz optymalizacji pod kątem napędzania wzrost (AAARR)
   • Stopniowa automatyzacja procesu obsługi – etapowe zmniejszanie kosztów i zwiększanie potencjału skalowalności.

   Strategia 10X Product Launch jest nastawiona na pozyskiwanie maksymalnie dużej dawki wiedzy w krótkim czasie, poprzez koncentrację się na różnych perspektywach, ryzykach i dopasowaniu produktu do preferencji użytkowników w takim stopniu, aby byli skłonni za niego płacić. Nie potrzebujesz wielu użytkowników, aby się uczyć. Na początku wystarczy poczucie zadowolenia kilku klientów.

   Strategia 10X Product Launch nie jest uniwersalnym rozwiązaniem, ale jest to sprawdzona struktura, która może pomóc startupom w skutecznym skalowaniu ich MVP. Poprzez maksymalizację nauki i minimalizację ryzyka, startupy mogą zbudować rentowny biznes i osiągnąć swoje cele.

   Podsumowanie

   Priorytetyzacja funkcjonalności w MVP jest kluczowym elementem sukcesu każdego produktu. Właściwe ustalenie priorytetów pozwala uniknąć pułapki przedwczesnej optymalizacji i zapewnić, że wartościowe zasoby zostaną wykorzystane w sposób najbardziej efektywny. Należy pamiętać, że proces priorytetyzacji funkcjonalności to nie jednorazowe działanie, ale ciągła praca nad dostosowywaniem się do potrzeb użytkowników i trendów rynkowych. 

   Z drugiej strony, sukces Twojego produktu nie zależy jedynie od dobrze przeprowadzonej priorytetyzacji. Nieustannie słuchaj swoich użytkowników, badaj rynek i bądź elastyczny, aby dostosować się do dynamicznie zmieniającego kontekstu biznesowego i oczekiwań dotyczących Twojego produktu. 

   Powodzenia! 🙂

    Quiz Time

    Który z poniższych skutków NIE jest wynikiem wpadnięcia w pułapkę przedwczesnej optymalizacji?
    Jaką rolę pełni kategoria „Won’t-Have Features” w metodzie MoSCoW?
    Co jest głównym celem etapu sprzedaży (sell) w modelu demo-sell-build autorstwa Ash Maurya?

    Czas na wyniki!

    0 z 3

    Uups… Podobno najlepiej uczymy się na własnych błędach. 😉 Wróć do tekstu i zobacz co Ci umknęło. Nie odpuszczaj, taka okazja może się więcej nie powtórzyc!

    Nie zapomnij dodać powiadomienia o publikacji kolejnego rozdziału zmierzeniu się z kolejnym quizem!

    Coś wyjątkowo Ci się spodobało? Uważasz, że coś możemy zrobić lepiej? Chciałbyś nam zadać pytanie albo wejść w ciekawą dyskusję? Chwytaj za klawiaturę i zostaw swój komentarz poniżej! 

    1 z 3

    Stawiamy na jakość, a nie ilość, dlatego gratulujemy jednej (naprawdę dobrej ;)) odpowiedzi. Niemniej jednak… wiemy, że chcesz więcej! Jesteśmy pewni, że ponowne przeczytanie tekstu da Ci 3 (naprawdę dobre) odpowiedzi!!! 😉

    Koniecznie dodaj przypomnienie o kolejnym rozdziale i zmierz się z następnym quizem!

    Coś wyjątkowo Ci się spodobało? Uważasz, że coś możemy zrobić lepiej? Chciałbyś nam zadać pytanie albo wejść w ciekawą dyskusję? Chwytaj za klawiaturę i zostaw swój komentarz poniżej! 

     

    2 z 3

    Wow, naprawdę dużo już wiesz, ale wydaje nam się, że ten jeden błąd nie pozwoli Ci spokojnie spać w nocy 😉 Przyjrzyj się tekstowi i spróbuj rozwiązać quiz jeszcze raz.

    Koniecznie dodaj przypomnienie o następnym rozdziale i zmierz się z kolejnym quizem!

    Coś wyjątkowo Ci się spodobało? Uważasz, że coś możemy zrobić lepiej? Chciałbyś nam zadać pytanie albo wejść w ciekawą dyskusję? Chwytaj za klawiaturę i zostaw swój komentarz poniżej! 

    3 z 3

    Gratulujemy!!! Widzimy, że ten rozdział to dla Ciebie bułka z masłem, ale…. czas na kolejne wyzwania!

    Koniecznie dodaj przypomnienie o następnym rozdziale i zmierz się z kolejnym quizem!

    Coś wyjątkowo Ci się spodobało? Uważasz, że coś możemy zrobić lepiej? Chciałbyś nam zadać pytanie albo wejść w ciekawą dyskusję? Chwytaj za klawiaturę i zostaw swój komentarz poniżej! 

    Zostaw dla nas kilka słów

    Zostaw dla nas kilka słów

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


    Wyceń projekt
    en pl